Verzekering

Uw (financiële) gezondheid is onze zorg.

Daarom laten we jullie niet enkel bewegen maar zorgen we ook voor een verzekering bij ongevallen.

Daarvoor doen wij beroep op de sportdienst van de Gezinsbond m.n. Gezinssport Vlaanderen.Op die manier zijn jullie ook verzekerd bij de activiteiten van de meer dan 450 aangesloten clubs bij gezinssport Vlaanderen.

Hierna kunnen jullie een samenvatting van de polis lezen. Wij doen ons best maar fouten kunnen altijd voorkomen. Daarom kunnen geen rechten ontleend worden aan de vermeldingen op de website. Enkel de polis heeft 100% zekerheid.De polis en bijkomende informatie kan ook geconsulteerd worden op de website van Gezinssport Vlaanderen.

( https://www.gezinssportvlaanderen.be/  )

Link polis:    https://www.gezinssportvlaanderen.be/assets/3936

Werkwijze aangifte ongeval

Bij ongeval neem contact op met onze verantwoordelijke verzekering:

Patricia Dewaele : patriciadew@hotmail.com

Via onderstaande link kan je de aangifte downloaden.

Aangifte en geneeskundig getuigschrift respectievelijk (volledig) ingevuld door het slachtoffer en arts die de eerste vaststelling doet, ONMIDDELLIJK opsturen naar onze verantwoordelijke verzekering.

De verlenging van behandeling en/of werkonbekwaamheid dient via een doktersattest te worden doorgegeven.

Alle rekeningen van doktersbezoeken, geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen, enz. worden aan de mutualiteit overgemaakt. Zij zal de nodige terugbetalingen doen en hiervan een bewijs afleveren, hetwelk samen met originele voorschriften voor medicatie, originele facturen kliniek enz., naar ons adres dient te worden verstuurd. Op die manier is de maatschappij in staat het verschil volgens voorgaand vernoemde modaliteiten terug te betalen.

Apotheekkosten worden uitsluitend terugbetaald mits voorlegging van een voorschrift van de behandelende geneesheer.

 Een genezingsgetuigschrift wordt door de verzekeringsmaatschappij na volledige genezing van het letsel opgevraagd.

SPORTVERZEKERING – POLISNR. 7.B04.388 (korte inhoud)

De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB – VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door de verzekeringsmaatschappij ‘Baloise Insurance’ onder het polisnr. 7.B04.388. Al de leden van Gezinssport Vlaanderen zijn verzekerd via de polis afgesloten door Gezinssport Vlaanderen met de verzekeringsmaatschappij Baloise Insurance ingevolge het decreet van 13/04/1999 (KB 29/06/1999), houdende de regeling van erkenning en subsidiëring van de landelijke georganiseerde sportverenigingen.

Wat is verzekerd?

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Is verzekerd, de burgerlijke aansprakelijkheid, overeenkomstig de artikels 1382 tot en met 1386 bis, die wegens een ongevalsgebeurtenis, aan de verzekerden ten laste wordt gelegd door een lid van de vereniging of door een derde, die lichamelijke of materiële schade heeft geleden, naar aanleiding van de sportactiviteiten en nevenactiviteiten in het kader van de werking van Gezinssport Vlaanderen, bijeenkomsten om te trainen of repeteren, of naar aanleiding van gemeenschappelijke reizen ten einde deel te nemen aan vriendenmatchen, demonstraties.

De waarborg wordt over de hele wereld verleend.

Waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer € 2.500.000 en € 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling).

Stoffelijke schade: maximum per schadegeval € 620.000 eveneens zonder vrijstellling.

  • de waarborg van het contract verzekert de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden, uitsluitend tijdens de activiteiten georganiseerd door de verzekeringsnemer, en na uitputting van alle persoonlijke verzekeringen onderschreven door het lid ongeacht de onderschrijvingsdatum van dit contract.

De vrijstelling voorzien in de polis B.A. gezin blijft echter behouden.

De waarborg is niet verworven voor schade veroorzaakt door:

  • gebruik van motorboten (behalve bij het geven van surf- en zeillessen), gebruik van motorvoertuigen, gebruik van tribunes.
    • paarden en/of aanverwant materiaal eigendom van leden
    • diefstal
    • vuur, ontploffing, rook of water
    • of schade aan eigen materiaal, brillen, contactlenzen en kleding

De B.A. in het kader van het vrijwilligerswerk wordt eveneens verzekerd.

 Het voorwerp en de omvang van de waarborg is de volgende => “de B.A. van de verzekerde voor schade aan derden die de VRIJWILLIGER veroorzaakt bij het verrichten van VRIJWILLIGERSWERK, ingericht door de verzekerde. De schade veroorzaakt op de weg van en naar deze activiteiten wordt eveneens gewaarborgd.

” Verzekerde bedragen: lichamelijke schade tot 12.394.676,24€ per schadegeval, stoffelijke schade tot 619.733,81€ per schadegeval (vrijstelling 200€ per schadegeval).

Er zijn beperkingen zoals in elke B.A. verzekeringspolis zoals schade veroorzaakt in geval van bedrog of zware fout!

De B.A. wordt dus verzekerd via onze polis in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005, gewijzigd door de wetten van 27/12/2005 en 19/7/06 en in voege vanaf 1 januari 2007

Uitbreiding dekking hartfalen

Per 1 september 2013 werd onze polis uitgebreid met dekking van hartfalen. Dit houdt in dat men verzekerd is tegen de gevolgen van een acuut hartfalen of een hartinfarct tijdens het beoefenen van de sportactiviteit (ook tijdens de verplaatsing van en naar deze activiteit). De Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de ongevallenpolis blijven van toepassing, evenals de bestaande uitsluitingen zoals doping, alcohol of drugs

Individuele ongevallen

Verzekerde activiteiten

De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens de activiteiten van de sportvereniging (sportieve en niet-sportieve) en haar clubs, zoals sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen en tevens voor de ongevallen:

 1) die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteit en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel (uitgezonderd per vliegtuig). Wanneer de verplaatsing gebeurt met een gemotoriseerd voertuig zijn enkel de lichamelijke letsels verzekerd.

2) tijdens onze zomersportkampen, wintersportvakanties of sportactiviteiten in het binnen- of buitenland.

3) in kleedkamers, stortbaden en andere sportinstallaties van de club, eveneens deze veroorzaakt door het gebruik van materiaal. Spierletsels (luxaties, spierscheuringen, spieroverrekkingen), verstikking, verdrinking, vergiftiging door eten bij vergissing van verdorven voedsel, beten van insecten, evenals ongevallen door aanslagen waardoor lichamelijke letsels worden veroorzaakt.

Worden niet als ongeval beschouwd: ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, vallende ziekte, zwaktebreuken, lumbago, spataders, tendinitis.

De waarborg wordt niet verleend:

 – zo het ongeval zich voordoet naar aanleiding van weddenschappen, uitdagingen of roekeloze daden van de verzekerde

– zo het een gevolg is van twist, agressie, enz.

– voor materiële schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, rook of water, schade aan kleren, brillen en persoonlijke voorwerpen of veroorzaakt door diefstal of aanleiding geeft tot diverse eigen gemaakte kosten (zoals verblijfskosten, …).

Waarborgen

Kapitalen ingeval van ongeval overkomen aan ieder lid.

· Overlijden: per slachtoffer € 8.500 (tot en met 4 jaar: € 1.240)

 · Bestendige invaliditeit: per slachtoffer € 35.000, uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende ongeschiktheid krachtens de Officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit volgens het Regentsbesluit van 12/02/1946. Tot de leeftijd van 65 jaar op de datum van het ongeval.

 · Tijdelijke onbekwaamheid: € 30 per dag gedurende maximum 2 jaar:

– voor de loontrekkende NA het gewaarborgd week- of maandloon;

– voor de zelfstandigen : vanaf de 2de dag na het ongeval. Boven de leeftijd van 65 jaar wordt er geen dagvergoeding meer betaald.

Indien de werkonbekwaamheid gedeeltelijk is, zal de vergoeding evenredig verminderd worden.

· Medische kosten: gedurende 2 jaar en ten belope van het verschil tussen 100 % van het RIZIV-tarief en het tarief voor de tegemoetkoming door het ziekenfonds. De kosten die ten laste worden genomen door Eurocross of een andere bijstandsverzekering zijn niet terugbetaalbaar.

Onder medische kosten wordt verstaan: de geneeskundige chirurgische, farmaceutische, ziekenhuis en behandelingskosten (geen telefoonkosten), hier inbegrepen de bij het ongeval veroorzaakte prothesekosten en dit tegen aanbieding van de originele bewijsstukken (doktervoorschriften, betalingsbewijzen, facturen, ….).

Medische kosten zijn gewaarborgd volgens de tarieven van het RIZIV na tussenkomst van de mutualiteit of andere verzekeringsorganismen (vb: hospitalisatieverzekering)

Medische kosten waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst verleent, zijn niet gewaarborgd.

* De waarborg wordt niet verleend voor de terugbetaling van door andere verzekeringen aangerekende vrijstellingen (bv.: Eurocross) noch voor kosten die gepaard gaan met overschrijvingen naar het buitenland (bankkosten), portkosten en telefoonkosten.

De terugbetaling van tandprothesekosten is beperkt tot € 750 per slachtoffer en tot maximum € 150 per tand.

Vervoerskosten: enkel op medisch voorschrift en met aangepast vervoer (tram, trein, bus) (= arbeidsongevallenwet).

De begrafeniskosten tot beloop van maximum € 8.500 ter dekking van de werkelijk gemaakte begrafeniskosten.

Contractuele aansprakelijkheid

De schade aan gebouwen en toestellen waarvan de club huurder is, is gedekt met een waarborg van maximum € 12.395 per schadegeval mits een vrijstelling van € 125.

Materiële schade

De schade veroorzaakt aan roerende of onroerende goederen waarvan de verzekerde toevallige gebruiker is, is in de waarborg inbegrepen, mits toepassing van een vrijstelling van 10 % met een minimum van € 125.

 Schade aan eigen materiaal is uitgesloten, alsook schade aan brillen en kleding, diefstal en de door vuur, ontploffing, rook of water veroorzaakte materiële schade.

Op te merken valt dat fietsers die zich in groep verplaatsen de gevaren van eventuele valpartijen kennen, zodat in hoofde sprake is van ‘aanvaarding van risico’.

De verantwoordelijkheid van de andere leden van de groep kan onmogelijk ingeroepen worden voor de materiële schade aan fiets en/of kledij, de schade is niet alleen van toepassing voor de wielertoeristen maar eveneens voor de fietsers die voortaan ter gelegenheid van zekere activiteiten georganiseerd door Gezinssport Vlaanderen toevallig samen rijden (cfr. ‘Maand van het fietsen’).

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand is gewaarborgd tot € 6200 per schadegeval. Deze waarborg geldt enkel wanneer de maatschappij ernstige kansen op welslagen voorziet.